POKYNY PRO PLATBU ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

školní rok 2023/2024

Platbu za školné (700,- Kč/měsíc)

i stravné (950,- Kč/měsíc; děti, které dovrší během školního roku 7 let - 1000,- Kč/měsíc)

plaťte jedním bankovním převodem vždy do 15. dne v měsíci

Informace rodičům:

Školné se vždy hradí v daném měsíci na ten konkrétní měsíc.

Stravné je třeba hradit v daném měsíci na následující měsíc.

Proto:

  • Na začátku září uhraďte 1x školné a 2x stravné.
  • A dále do 15. října doporučujeme zřídit trvalý příkaz na školné + stravné.

Děti s povinnou předškolní docházkou ani děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

  1. Číslo účtu: 119234621/0100
  2. Variabilní symbol vašeho dítěte: získáte první dny v MŠ - sledujte informační nástěnky v šatnách dětí
  3. Vyúčtování za stravu se provádí pololetně a přeplatky budou odeslány na váš účet. Částka za školné se nevrací.

 

POKYNY PRO PLATBU Klubu rodičů                                                                                                                    

Příspěvek na zvláštní účet "Klubu rodičů", používaný na kulturní akce pro děti apod.

Každoročně odsouhlaseno na schůzce Klubu rodičů.
Možnost platby: 150,- Kč/měsíčně, nebo 750,- Kč/pololetně, nebo 1500,- Kč/ročně

Číslo účtu: 2300855325/2010.

Variabilní symboly jsou stejné jako při placení za školné a stravu.