Organizace

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem od 2 do zpravidla 6 let.

Kapacita MŠ:                  dle školského rejstříku 84 dětí; zpravidla naplňujeme třídy do 75 dětí (3 třídy věkově smíšené po 25 dětech)

Provoz MŠ:                     6,30 - 16,30 hodin

Třídy:                              3 věkově smíšené - heterogenní (smíšené); V souladu se školským zákonem a vyhláškou o předškolním vzdělávání se počet přijímaných dětí v jednotlivých třídách mění podle vzdělávacích potřeb dětí, tzn. snižujeme počty přijímaných dětí do tříd např. z důvodu přítomnosti dítěte se speciálními potřebami, dítěte dvouletého aj.

Vzdělávání i péči zajišťují: 1 učitelka ranní službou a 1 učitelka odpolední službou (celkem 6 pedagogických pracovníků včetně ředitelky); ve třídách podle aktuální situace působí také asistent(ka) pedagoga či školní asistent(ka). V současnosti již zkončil projekt, díky kterému jsme měli k dispozici školního asistenta, ale podařilo se nám zajistit asistenta pedagoga. Celkově na MŠ působí 9 pedagogických pracovníků.

Provoz:                           zabezpečují 2 provozní pracovnice na úklid, 2 kuchařky, vedoucí školní jídelny

Přivádění dětí:               ráno 6:30 – 8:30

Vyzvedávání dětí:          po obědě 12:30 – 13:00                odpoledne 14:45 – 16:30

Po předchozí domluvě s učitelkou může rodič přivést a vyzvednout dítě i v jiném čase během provozní doby.

Při příchodu dítěte do mateřské školy i při jeho odchodu  kontaktují rodiče, či jimi pověřené osoby vždy osobně učitelku. Totéž platí i při odchodu ze zahrady školy.

Děti mohou z mateřské školy vyzvedávat pouze rodiče a jimi písemně pověření zástupci (tiskopis POVĚŘENÍ).

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění, také bez vší a hníd. Rodiče jsou povinni oznámit, pokud dítě přijde do styku s infekční chorobou.

Při umísťování dětí do tříd je zohledňováno přání rodiny, pokud situace ve třídě umožňuje zachování vyváženosti poměru věkového složení, chlapců a dívek..

V případě vyzvednutí dítěte po skončení provozu podepisuje o tomto zákonný zástupce tiskopis, který se eviduje pro případ častějšího opakování a jako doklad pro učitelku o práci přesčas.

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do stanovené doby, pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zák. zástupce i další zmocněné osoby, informuje ředitelku a po 1 hodině se obrací na Policii ČR.

 

Uspořádání dne v mateřské škole

6,30 - 7,30                scházení dětí ve třídě „U Jeřabinky“, spontánní činnosti – volná hra

7,00                          začíná provoz ve třídě u Kaštánka, volná hra s prostorem pro nabídku činností a

                                individuální práci, pohybové aktivity

7,45                          začíná provoz ve třídě U Modřínka, volná hra s prostorem pro nabídku činností a

                                individuální práci, pohybové aktivity

8,30                          začíná vzdělávání pro děti s povinnou předškolní docházkou, setkání v kruhu,

                                pokračuje ranní program nebo zacílené didaktické činnosti

9,30 - 9,45                svačina - děti postupně dokončují svoji práci, uklízí materiály a hračky a jdou svačit

9,45 - 12,00              příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena a příprava na oběd

12,00 - 13,00            oběd, klidné hry, příprava na odpočinek

12,30 - 13,00            rozcházení dětí, které chodí po obědě domů

13,00 - 14,30            relaxace všech dětí u pohádky, vyprávění či hudby, dále dle individuální potřeby spánek

                                nebo aktivity respektující spánek ostatních dětí

14,30 - 15,00            průběžná svačina

15,00 - 16,30            spontánní činnosti dětí, rozcházení dětí domů

                                od 16,00 ve třídě „U Jeřabinky“ (v období příznivého počasí na školní zahradě)

Tento časový rozvrh je pouze rámcový. Pevně stanoveny jsou pouze doby jídla, pobytu venku a odpočinku.

 

Spolupráce s rodiči

Začíná zápisem, vstupním dotazníkem, adaptací, seznamováním školy a rodiny ve třídách, individuálními pohovory s rodiči pro vzájemné poznání a usnadnění přechodu dětí do nového prostředí.

Další informace o chodu školy jsou předány na zahajovací schůzce, kde se také volí výbor Spolku rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu, který má partnerskou funkci, významná je i finanční pomoc škole. Tyto prostředky se využívají výhradně pro děti a rodiče, k zajištění kulturních akcí, divadel, mikulášských balíčků, pomůcek, hraček, herních prvků apod. Spolek má vlastní stanovy, IČ, profesionálně vedené účetnictví. Přehled hospodaření a kontakty na členy výboru jsou v šatnách dětí.

V průběhu roku se po předchozí domluvě mohou rodiče zúčastnit programu ve třídě se svými dětmi. Respektují při tom režim školy a pokyny učitelky.

V předem dohodnutém čase jsou nabízeny konzultační hodiny s učitelkami i ředitelkou. Požádat o ně mohou i rodiče.

Z důvodu zajištění bezpečnosti a kvality vzdělávání se konzultaci s rodiči učitelka nemůže věnovat během své přímé práce s dětmi, je proto třeba dohodnout si termín.

Rodiče mají možnost půjčování odborné literatury z knihovny mateřské školy. 

Příležitostí k neformálnímu setkávání jsou Hrátky, společné tvoření s různou náplní pro děti a rodiče, které vede učitelka, rodiče, či pozvaný lektor. Dále tradiční kulturní akce, slavnosti, osvěta. Organizujeme besedy a semináře s odborníky k aktuálním tématům v souladu se zaměřením školy.

Je v zájmu dítěte, aby se výchovné působení rodiny a školy co nejvíce přiblížilo. Proto od rodičů požadujeme zapojení do dění školy, což v praxi znamená:

 • Dodržovat řád, pravidla MŠ - platí pro děti, učitelky i pro rodiče.
 • V organizačních a pedagogických záležitostech respektovat učitelku.
 • Bezpečné prostředí, pohoda - přivádět dítě do MŠ tak, aby se od 8:30 h. mohlo účastnit programu, tj. být už ve třídě! Pozdější příchody narušují ostatním dětem i příchozímu plynulé zapojení do programu.
 • Seznámit se s programem a zaměřením školy, jeho hlavními principy (viz. Čtení pro rodiče, školní vzdělávací program)
 • Účastnit se besed a seminářů s odborníky, které škola organizuje (zhruba 2 x ročně si vymezit čas a hlídání dětí na předem avizované akce).
 • Připravit se na to, že děti se mezi sebou občas poperou, i při naší bdělosti se může stát úraz (třída s 25 dětmi není přirozené prostředí, kde vládne přirozená hierarchie).
 • Informace - zajímat se o dění ve škole, číst informace na nástěnkách a webových stránkách.
 • Problém má řešení - v případě problému, nejasností, podnětů, kontaktovat učitelku, případně ředitelku.
 • Pomoc škole podle svých možností drobnými opravami, brigádou apod.
 • Vědět, že školka nemůže nikdy nahradit rodinu, která je základem pro dobrý vývoj dítěte.
 • Vítána a oceňována je aktivita rodičů v nápadech, tvořivých námětech, jako pomocníků při akcích školy.

 

Zájmové činnosti a kulturní akce

Kromě běžného programu MŠ nabízíme netradiční činnosti, které jsou však běžnou součástí práce s dětmi.

Tvoření z keramické hlíny využíváme pro rozvoj jemné motoriky a tvořivosti dětí. Vlastníme vypalovací pec, což nám umožňuje zvládnout celý proces keramického tvoření samostatně.

Plavání pod vedením odborných lektorek v plavecké škole.

1x ročně jezdíme na školu v přírodě.

 

Zájmová činnost pro přihlášené děti:

Keramika pro zájemce nad rámec běžného tvoření v průběhu roku.

Jóga motivované cvičení pro děti, při kterém se učí vnímat své tělo, soustředěnosti, pozornosti, uvolnění a relaxaci. 

Logopedie po domluvě je nabízena konzultace.

 

Nabídka kulturních akcí, návštěvy divadelních představení, výstav, výletů je uveřejněna na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách v sekci Aktuality

Hrátky široce zaměřené společné tvoření učitelek, dětí a rodičů s různou náplní (vyrábění, malování, keramika, písničky, apod.). Rodiče si mohou vybrat, kterých nabízených činností se chtějí zúčastnit podle svého zájmu.

 

Adaptace

Prvním setkáním je den otevřených dveří, kdy si rodiče s dětmi mohou prohlédnout školu, hovořit s ředitelkou. Po zápisu je možno po domluvě přijít na návštěvu, zúčastnit se programu. Základní údaje o dítěti a přání na umístění do tříd získáváme od rodičů na informační schůzce, dále z dotazníků a při individuálních pohovorech.

Pobyt dětí v mateřské škole může začít adaptací za přítomnosti rodiče, který dítě uvede do nového prostředí. Délka a forma adaptace se stanovuje individuálně dohodou mezi rodičem a učitelkou. Rodiče respektují pokyny učitelky. Je doporučeno umožnit dětem zpočátku kratší pobyt během dopoledne, není vhodné nechávat nové děti ve školce hned po celý den.

 

Co dítě do mateřské školy potřebuje

Co přinést:

Pohodlné oblečení do třídy, kalhoty nebo sukni na gumu, přezůvky, ne pantofle, věci na ven, které si děti mohou ušpinit, pyžamo, náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko - zůstává ve skříňce), malý hrneček na pití, dále kartáček na zuby, kelímek, z hygienických důvodů ne pastu (konzultováno s dentistou), všechny věci podepsat, označit!

Co zvládnout:

Kulturní návyky

 • ví, že se zdravíme, prosíme a děkujeme

Hygienické návyky

 • umýt si ruce mýdlem, opláchnout a utřít do ručníku
 • smrká do kapesníku
 • mít povědomí, že ruce se umývají po použití toalety, před jídlem, případně po něm..
 • používá toaletu, ví, že se splachuje
 • používá toaletní papír, případně požádá o pomoc dospělého
 • s dopomocí dokáže vykonat potřebu i venku
 • nepoužívá pleny

Stolování

 • umí jíst lžící (starší děti používají příbor)
 • umí pít z hrníčku, sklenky
 • při jídle sedí u stolu, neodbíhá

Oblékání a další

 • obléká si kalhoty, sukni, tričko, ponožky s dopomocí dospělého
 • nazouvá si boty (bez zavazování)
 • zvládá úklid hračky
 • reaguje na své jméno, na jednoduchý pokyn

 

Předškolní příprava

Příprava na školu probíhá vlastně od narození, buduje se základ osobnosti naplňováním potřeb, vývojových úkolů. V mateřské škole má každé dítě své portfolio, kde jsou zaznamenávány jeho pokroky v oblastech motoriky, grafomotoriky, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, řeči, zrakového a sluchového vnímání a paměti, sociálních schopností, sebeobsluhy, samostatnosti a hry. Předškolní děti potřebují rozvinout především vlohy a schopnosti, na jejich základě pak základní škola dovednosti a vědomosti. Rok před zahájením školní docházky je intenzivněji rozvíjena, sledována školní připravenost a zralost (připravenost – sleduje se např. úroveň verbální komunikace, respektování běžných norem chování, motivace ke školní práci.. zralost - např. emoční stabilita, záměrná koncentrace, vůle, odolnost proti zátěži..)

Každý týden se schází skupina předškoláků při náročnějším programu, situovaném převážně do širšího okolí školy.

Ve druhém pololetí školního roku probíhají pro zájemce edukativně stimulační skupiny - ESS - promyšlená, posloupně řazená příprava na školu pro děti a jejich rodiče