Základní informace rodičům

Organizace

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (Školský zákon, § 34).

Kapacita naší MŠ:            dle školského rejstříku povolený počet až 84 dětí, tj. 28 dětí v jedné třídě, optimální naplnění dle vyhlášky o předškolním vzdělávání – 24 dětí v jedné třídě 

Třídy:                                3 věkově smíšené - heterogenní, kde péči a vzdělávání zajišťuje

                                          1 učitelka ranní službou a 1 učitelka odpolední službou              

                                         na MŠ pracují také asistenti pedagoga - celkem tedy 10 pedagogických pracovníků včetně ředitelky

Provoz MŠ:                      6,30 - 16,30 hodin

Provoz:                             zabezpečují 2 provozní pracovnice na úklid, 2 kuchařky a vedoucí školní jídelny

 

Přivádění dětí:                ráno 6:30 – 8:30 hod. – v 8,30 hod. nejpozději již buďte ve třídě

od 6,30 hod. přivádíte děti do třídy Jeřabinek (první patro vlevo);

od 7,00 hod. je otevřena třída dole - Kaštánci – děti od 7,00 hod. přivádíte děti tam

od 7,30 do 7,45 přesun dětí do kmenových tříd - přesouvají se děti z Jeřabinek a děti z Kaštánků, kteří přišli do 7,00 hod. -   používá se

tzv. „stěhovací koš“

V 8,30 hod. školku zamykáme, přijdete-li později, naruší to vzdělávací proces v MŠ, podepisujete tiskopis o pozdním příchodu, který se eviduje pro případ častějšího opakování (porušení školního řádu)

 

Vyzvedávání dětí:          po obědě 12:30 – 13:00                odpoledne 14:45 – 16:30

Po předchozí domluvě s učitelkou může rodič přivést a vyzvednout dítě i v jiném čase během provozní doby (z důvodu lékařského vyšetření apod.)

 

Předávání dětí:               pozdrav a oční kontakt rodiče (nebo pověřené osoby) s učitelkou, pokud paní učitelku nemáte v očním kontaktu (může být s dětmi na toaletě, v zadní části třídy aj. volejte např. „Dobrý den, paní učitelko Toníček přišel…“ a vyčkejte)

Vyzvedávání dětí:          Děti mohou z mateřské školy vyzvedávat rodiče a jimi písemně pověření zástupci (tiskopis Pověření); opět oční kontakt;

                                       oční kontakt platí také pro odchod ze školní zahrady

Nelze předat děti pouze na základě telefonického oznámení zákonného zástupce, proto raději pověřte v tiskopise více osob.

Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé, bez příznaků onemocnění, také bez vší a hnid. Rodiče jsou povinni oznámit ředitelce (stačí e-mail), pokud dítě přišlo do styku s vážnější infekční chorobou.

V případě vyzvednutí dítěte po skončení provozu (po 16, 30 hod.) podepisuje o tomto zákonný zástupce tiskopis, který se eviduje pro případ častějšího opakování (porušení školního řádu) a jako doklad pro učitelku o práci přesčas. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do stanovené doby, pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zák. zástupce i další pověřené osoby (viz Pověření), informuje ředitelku, a po uplynutí 1 hodiny se obrací na Policii ČR.

 

Uspořádání dne v mateřské škole

6,30                                 scházení dětí v jedné třídě (U Jeřabinky); spontánní činnosti – volná hra

7,30 – 7,45                       přesun dětí do kmenových tříd dle jejich provozu

7,30 – 8,30                      provoz již ve všech třídách, volná hra s prostorem pro nabídku činností nepřímo řízených a individuální práci; pohybové aktivity

8,30 – 9,30                      pokračuje ranní program, zacílené didaktické činnosti; v 8,30 začíná povinné předškolní vzdělávání, setkání v kruhu

9,30                                 dopolední svačina (přesnídávka)

9,45 – 12,00                     příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena, příprava na oběd

12,00 – 12,30                   oběd

12,30 – 13,00                   příprava na odpočinek, klidné hry, rozcházení dětí, které chodí po obědě domů

13,00 – 14,45                   relaxace na lehátku všech dětí u pohádky, hudby; dle individuální potřeby spánek nebo aktivity, respektující spánek ostatních dětí

                                         

14,45                              odpolední svačina

14,45 - 16,30                  spontánní činnosti dětí, volná hra s prostorem pro nabídku činností nepřímo řízených a individuální práci, rozcházení dětí domů

                                      Zpravidla od 15,45 hodin jsou děti převedeny do třídy U Jeřabinky – nahoře vlevo.

                                      Za příznivého počasí si děti vyzvedáváte ze školní zahrady.

 

Co dítě do mateřské školy potřebuje

Pohodlné oblečení do třídy:

 • tričko krátký nebo dlouhý rukáv
 • kalhoty, legíny, sukni
 • přezůvky s pevnou patou, ne pantofle

Věci na ven:

 • jiné kalhoty, legíny, (sukni) než do třídy (!!), které si děti mohou ušpinit
 • v zimě oblečení vhodné do sněhu (kombinéza, oteplovačky aj.)

Na odpolední odpočinek a pro případ „nehody“

 • pyžamo (spací triko, košile apod.)
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, legíny, hrací kalhoty) - zůstává ve skříňce

Pitný režim:

 • malý hrneček na pití (plastový či keramický)
 • za teplého počasí na pobyt venku - děti si mohou nosit svoje pití v plastové láhvi s nekapajícím uzávěrem jako má např. 0,7 Rajec

Odpolední svačina pro děti, které jdou po obědě domů:

 • krabička (box) na svačiny rozměr cca 13 x 19 x 7

Všechny věci prosím podepsat, označit!

 

Co dítě umí před nástupem do MŠ

Kulturní návyky

 • ví, že se zdravíme, prosíme a děkujeme
 • má z domu nastaveno dodržování základních limitů, pravidel

Hygienické návyky

 • umýt si ruce mýdlem, opláchnout a utřít do ručníku
 • smrkat do kapesníku (případně s pomocí dospělého)
 • mít povědomí, že ruce se umývají po použití toalety, před jídlem, po jídle
 • používá toaletu (nepoužívá pleny)
 • používá toaletní papír (případně žádá o pomoc dospělého); ví, že se splachuje
 • pokud je to nevyhnutelné, dokáže s případnou dopomocí vykonat potřebu i venku

Stolování

 • umí jíst lžící (starší děti používají příbor)
 • umí pít z hrníčku, sklenky
 • při jídle sedí u stolu, neodbíhá

Oblékání a další

 • obléká si kalhoty, sukni, tričko, ponožky (s dopomocí dospělého)
 • nazouvá si boty (zavazování s dopomocí či samostatně)
 • zvládá úklid hračky
 • reaguje na své jméno, jednoduchý pokyn

 

Spolupráce s rodiči

Začíná zápisem, vstupním dotazníkem, adaptací, seznamováním školy a rodiny ve třídách, individuálními pohovory s rodiči pro vzájemné poznání a usnadnění přechodu dětí do nového prostředí.

Další informace o chodu školy jsou předány na zahajovací schůzce, kde se také volí výbor spolku rodičů (s názvem Klub rodičů MŠ Adélky, z.s.), který má partnerskou funkci, významná je i finanční pomoc škole. Příspěvek na školní rok činí 1500,- Kč.  Tyto prostředky se využívají výhradně pro děti a rodiče, k zajištění kulturních akcí, divadel, mikulášských balíčků, pomůcek, hraček, herních prvků na školní zahradu apod. Spolek má vlastní stanovy, IČ, profesionálně vedené účetnictví. Přehled hospodaření a kontakty na členy výboru jsou v šatnách dětí.

V předem dohodnutém čase jsou nabízeny konzultační hodiny s učitelkami i ředitelkou. Požádat o ně mohou sami rodiče nebo pedagogičtí pracovníci. Z důvodu zajištění bezpečnosti a kvality vzdělávání se konzultací s rodiči nemůže učitelka věnovat během své přímé práce s dětmi, je proto třeba dohodnout si termín.

Rodiče mají možnost půjčování odborné literatury, DVD z knihovny mateřské školy. 

Příležitostí k neformálnímu setkávání jsou Hrátky, společné tvoření s různou náplní pro děti a rodiče, které vede učitelka, rodiče, či pozvaný lektor.

Dále tradiční kulturní akce, slavnosti, osvěta. Organizujeme besedy a semináře s odborníky k aktuálním tématům v souladu se zaměřením školy.

Je v zájmu dítěte, aby se výchovné působení rodiny a školy co nejvíce přiblížilo.

Proto od rodičů požadujeme zapojení do dění školy, což v praxi znamená:

 • Dodržovat Školní řád, pravidla MŠ - platí pro děti, učitelky i pro rodiče.
 • V organizačních a pedagogických záležitostech respektovat učitelku.
 • Bezpečné prostředí, pohoda - přivádět dítě do MŠ tak, aby se od 8:30 hod. mohlo účastnit programu, tj. být už ve třídě! Pozdější příchody narušují Vašemu dítěti i ostatním plynulé zapojení do programu.
 • Seznámit se s programem a zaměřením školy, jeho hlavními principy (viz Čtení pro rodiče /www.ms-adelka.cz/, školní vzdělávací program)
 • Účastnit se besed a seminářů s odborníky, které škola organizuje
 • Připravit se na to, že ve třídě s 25 dětmi bude docházet k občasným konfliktům, třenicím. Mnohdy se ani dospělí v menší skupině nedokáží hned dohodnout, natož malé děti, které se teprve učí soužití ve skupině. Je součástí naší práce učit děti problémové situace zvládat.
 • Připravit se na to, že se může stát i úraz - v takovém případě budete ihned informováni a dítěti bude poskytnuta nutná první pomoc, bude proveden záznam o úraze
 • Informace - zajímat se o dění ve škole, číst informace na nástěnkách a webových stránkách, MŠ bude také využívat také e-mailové adresy uvedené v přihlášce
 • Problém má řešení - v případě problému, nejasností, kontaktovat učitelku, případně ředitelku.
 • Pomoc škole podle svých možností drobnými opravami, brigádou, papíry apod. Vítána a oceňována je aktivita rodičů v nápadech, tvořivých námětech, jako pomocníků při akcích školy.
 • Vědět, že školka nemůže nikdy nahradit rodinu, která je základem pro dobrý vývoj dítěte. Dítě v předškolním věku potřebuje zažít pocit bezpodmínečného přijetí, pocítit lásku, doteky, vlídná slova. Potřebuje být aktivní ne pro výkon a uznání druhých, ale pro radost ze samotné činnosti a vlastního poznání.

 

Zájmové činnosti a kulturní akce

 • Tvoření z keramické hlíny využíváme pro rozvoj jemné motoriky a tvořivosti dětí. Vlastníme vypalovací pec, což nám umožňuje zvládnout celý proces keramického tvoření samostatně.
 • Plavání pod vedením odborných lektorek v plavecké škole – není pravidlem
 • 1x ročně dle zájmu jezdíme na školu v přírodě či pořádáme spaní ve školce

 

Zájmová činnost pro přihlášené děti - na začátku roku je vyvěšena nabídka, kde se mohou zájemci zapsat (uskuteční se pouze v případě naplnění určeného počtu):

 • Keramika pro zájemce nad rámec běžného tvoření v průběhu roku
 • Hrátky široce zaměřené společné tvoření učitelek, dětí a rodičů s různou náplní (vyrábění, malování, keramika, písničky, apod.). Rodiče si mohou vybrat, kterých nabízených činností se chtějí zúčastnit podle svého zájmu.
 • Jóga je motivované cvičení pro děti, při kterém se učí vnímat své tělo, soustředěnosti, pozornosti, uvolnění a relaxaci. 
 • Logopedická prevence - lze požádat o radu a konzultaci, dle situace může probíhat také jako individuální péče

Nabídka kulturních akcí, návštěvy divadelních představení, výstav, výletů je uveřejněna na nástěnkách v šatnách dětí, snažíme se o přehled také na webových stránkách MŠ (www.ms-adelka.cz)

 

Předškolní příprava

Příprava na školu probíhá vlastně od narození, v rodině se buduje základ osobnosti naplňováním potřeb, vývojových úkolů.

V mateřské škole má každé dítě své portfolio, kde jsou zaznamenávány jeho pokroky v oblastech motoriky, grafomotoriky, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, řeči, zrakového a sluchového vnímání a paměti, sociálních dovedností, sebeobsluhy, samostatnosti aj.

Předškolní děti potřebují rozvinout především vlohy a schopnosti, na jejich základě pak základní škola dovednosti a vědomosti. Rok před zahájením školní docházky je intenzivněji sledována např. úroveň verbální komunikace, respektování běžných norem chování, motivace ke školní práci emoční stabilita, záměrná koncentrace, vůle, odolnost proti zátěži)

Každý týden se snažíme skupině předškoláků připravit náročnější program, situovaný převážně do širšího okolí školy.

V průběhu školního roku probíhá také 10 lekcí promyšlené, posloupně řazené přípravy na školu pro děti a rodiče - Edukativně stimulační skupiny.

V případě mimořádných opatření může probíhat vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou distanční formou ve spolupráci s rodiči.

Povinná předškolní docházka: pondělí – pátek od 8,30 hod. do 12,30 hod. Přivádějte děti tak, aby v 8,30 hod. byly již ve třídě.

Omlouvání dětí z docházky: e-mail  skolka@ms-adelka.cz a po návratu zápis do omluvného listu.