ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí školní jídelny: Zdenka Kuběnová

  • na mateřské škole Adélka přítomna každý LICHÝ kalendářní den od 8,00 do 16,30 hodin a dle domluvy
  • vyřizuje veškeré požadavky, připomínky, náměty
  • zákonní zástupci dětí jsou povinni hlásit veškeré změny týkající se stravování vedoucí školní jídelny

Telefon MŠ a ŠJ:         547 382 755

Mobil ředitelka:           724 779 998

Přihlašování a odhlašování stravy den předem do 13,00 hodin!  - pouze přes www.strava.cz

Je třeba dbát na řádné odhlašování, ale i přihlašování dítěte ke stravě.

Nelze přivést do MŠ dítě nepřihlášené ke stravování.

V případě náhlého onemocnění dítěte si může rodič první den přijít pro oběd do jídlonosiče.

Není však možné odebírat obědy po celou dobu nemoci dítěte.

Obědy do podepsaných jídlonosičů se vydávají pro rodiče dětí od 11,30 do 11,50 hodin.

Vstup zadním vchodem do školní jídelny. Později kuchařky vydávají jídlo dětem ve třídách!

Cena stravného od 1. 1. 2023 pro věkovou kategorii:   

3 – 6 let, na dítě a den:  46,- Kč      

7 – 10 let, na dítě a den: 50,- Kč

 

Pokyny pro platbu stravného (a školného)

Číslo účtu: 119234621/0100

Platbu za školné (700,-Kč/měsíc) i stravné (950,-Kč/měsíc; děti, které dovrší během školního roku 7 let platí 1000,-Kč/měsíc) plaťte jedním bankovním převodem vždy do 15. dne v měsíci.

Školné se vždy hradí v daném měsíci na ten konkrétní měsíc. Stravné je třeba hradit v daném měsíci na následující měsíc.

Proto: Na začátku září uhraďte 1x školné a 2x stravné.

Doporučujeme zřídit si trvalý příkaz na školné + stravné s nastavením do května.

Děti s povinnou předškolní docházkou ani děti s odkladem školní docházky školné neplatí.