26. 10. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

naše mateřská škola je sice nyní uzavřena, ale my na vás z našich domovů myslíme. Doufáme, že se zase brzy uvidíme.

Prozatím budeme plnit podmínku povinného předškolního vzdělávání distanční formou. 

V sekci Školka doma objevíte novou tematickou část s názvem Suché listí silně šustí, kterou jsme si pro vás připravili.

Najdete v ní náměty aktivit při procházce s rodiči, tvoření, básničky, písničky, pracovní listy aj. Také návrhy, co můžete se splněnými úkoly dělat. 

Vaše učitelky z Adélky smile

 

21. 10. 2020

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí KHS ze včerejšího dne, také z důvodu alarmující situace v ČR, z důvodu narůstající nemocnosti nejen dětí, ale také personálu MŠ

rozhoduji po projednání se zřizovatelem o přerušení provozu celé mateřské školy od pátku 23. 10. 2020 do pátku 30. 10. 2020 včetně

Ošetřovné:

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Bližší informace naleznete na webové stránce MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

 

 

20. 10. 2020

Vážení rodiče,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje

je s účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 20. 10. 2020 do odvolání

uzavřena třída Jeřabinek

a

dětem třídy Jeřabinky

a vyhodnoceným zaměstnancům

je nařízena karanténa !!!

 

 

Vážení rodiče,

nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří opravdu dodržují v budově naší mateřské školy hygienická opatření (dezinfikují si ruce, používají roušky, v šatně se zdržují po nezbytně nutnou dobu aj.)

V rámci ochrany zdravých dětí a personálu je však také potřeba při sebemenším náznaku onemocnění (únava, rýma, zarudlé oči, červené tváře,...) nevodit dítě do MŠ.

Prosím, nebo vlastně - důrazně žádám - také dospělé osoby, které jeví známky nemoci nebo mají nařízenou karanténu či jen podezření, že budou v karanténě, aby v žádném případě nevstupovaly do budovy MŠ!!

Zvažte, prosím, zda v současné situaci nebude lepší vaše dítě omluvit z docházky. Mnozí z vás odhlásili své dítě na druhou půlku příštího týdne (původně podzimní prázdniny). Pokud ještě někdo zvažuje odhlášky na tento nebo příští týden, prosím, učiňte tak hlavně na www.strava.cz a děti s povinnou předškolní docházkou odhlaste také písemně na e-mail: ms.adelka@seznam.cz nebo skolka@ms-adelka.cz 

Děkuji a přeji nám všem hodně zdravých dní.

Bc. Martina Houdková, ředitelka MŠ

 

Dne 7. 9. 2020 jste mohli před naší MŠ spatřit hasičské auto.

Chtěla bych tímto informovat rodiče a veřejnost, že v MŠ nehořelo a nic vážného se nestalo.

Jednalo se o dohodnuté setkání s HZS - předání důležitých informací, překontrolování evakuačních plánů, fyzická kontrola dostupnosti příjezdových a odjezdových cest pro hasičská auta aj.

Bc. Martina Houdková, ředitelka MŠ 

Vítáme vás v novém školním roce kiss

Začínáme v úterý 1. 9. 2020.

Prosíme rodiče, aby

 • v budově mateřské školy používali ochranu úst a nosu,
 • při vstupu do budovy použili dezinfekci rukou,
 • podepsali bezinfekčnost dítěte - čestné prohlášení,
 • se v šatnách a budově MŠ zdržovali po nezbytně nutnou dobu
 • vzali na vědomí, že pro tentokrát nebudou vpuštěni za svými dětmi do tříd

Ve čtvrtek 3. 9. 2020 v 16,45 hod.

se uskuteční informativní schůzka k začátku školního roku.

Sejdeme se ve třídě U Modřínka (1. patro vpravo).

Program:

 1. Představení pedagogického týmu
 2. Informace ke školnímu stravování
 3. Klub rodičů
 4. Organizace provozu mateřské školy
 5. Školní vzdělávací program a nadstandardní aktivity
 6. Dotazy rodičů

Prosíme, dostavte se s ochranou úst a nosu. 

Po dobu trvání schůzky budou otevřená okna.

 

10) Vážení rodiče,

během tohoto týdne vám byly odeslány dva e-maily:

18. 5. znovuotevření MŠ 

21. 5. prázdninový provoz

Prosím o jejich přečtení a reagování na jejich obsah.

Množí se dotazy na původně plánované červnové aktivity. Focení a výlet jsou zrušeny. 

Další informace, včetně různých vyúčtování, vám budou postupně sděleny.

 

9) Čtěte Dodatek ke školnímu řádu a Čestné prohlášení - sekce Dokumenty

Oba tyto dokumenty budete při prvním předávání dítěte podepsané odevzdávat p. učitelce.

Máte 2 možnosti:

a) sami si je vytiskněte, vyplňte a podepište

b) v papírové podobě si je můžete vyzvednout

bezkontaktně na parapetu okna u ředitelny 19. 5.  - 21. 5. 2020 od 9,00 - 15,00 hod.

V případě, že nenastoupíte z jakéhokoliv důvodu, můžete čerpat dále OČR

Stravné:

Vedoucí ŠJ od 18. 5. 2020 přihlásí do systému znovu všechny děti ke stravování od 25. 5. 2020.

Pokud nenastoupíte, odhlašte se !! do pátku 22. 5.  do 13,00 hod.  !!

Školné:

březen - 250,- Kč

duben - 0,- Kč

květen - 140,- Kč

Během měsíce června proběhne vyúčtování stravného, školného, Klubu rodičů.

Záloha na školu v přírodě vám byla již na účty vrácena.

 

8) Upozornění: Materiály "Školka doma" a "Poškolka" byly přesunuty ze sekce Dokumenty

do sekce Školka doma :-)

 

7) Řádná dovolená ředitelky mateřské školy čt 9. 4. - út 14. 4. 2020 a  pá 17. 4. 2020

15. 4. a 16. 4. jsem v mš 8,00 - 16,00 hod.

 

6) Zápis do MŠ

Informace hledejte na http://www.zapisdoms.brno.cz/ 

Pozornost věnujte sekci Poradna - Mimořádná opatření - organizace zápisu bez přítomnosti zákonných zástupců ve škole

Stručné informace:

I. Fáze - Vydávání přihlášek = vygenerování a vytisknutí přihlášky - od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

a) zákonný zástupce si sám vyplní a vytiskne přihlášku nebo 

b) na základě sjednané schůzky (telefonicky, e-mailem) si přijde přihlášku vyzvednout v MŠ (je třeba přinést kartu pojištěnce dítěte) nebo

c) na základě sjednané schůzky (telefonicky, e-mailem) si přijde přihlášku vyzvednout na OŠMT Magistrátu města Brna (je třeba přinést kartu pojištěnce dítěte)

Do termínu Sběru přihlášek je třeba mít na žádosti potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte

ZMĚNA - stačí čestné prohlášení o očkování (vzor najdete také na naší webové stránce v sekci Dokumenty) + prostá kopie očkovacího průkazu;   jestliže není dítě řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musíte kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

II. Fáze - Sběr přihlášek = odevzdávání přihlášek

Přihlašovat dítě mohou rodiče do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich se však rodiče musí dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě. S sebou rodný list dítěte, kartu zdravotní pojíšťovny dítěte, občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště, případně doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od zákonných zástupců).

ZMĚNA - Doklady k zápisu: Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem; Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověříme na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel; Doložení řádného očkování (viz výše)

ZMĚNA - Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:      a) do datové schránky školy     b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostým e-mailem!!)     c) poštou      d) osobní podání za dodržení ochrany zdraví (ještě upřesníme)                                                      

Pondělí   4. 5. 2020   8,00 - 12,00 hod.  a  13,00 - 16,00 hod.                                                            

Úterý      5. 5. 2020                  14,00 hod. - 17,00 hod.

III. Fáze - Přijímací řízení = od 11. 5. 2020

věnujte pozornost kontaktům (telefon, e-mail), které jste v přihlášce poskytli mateřské škole ke komunikaci s Vámi. Budete vyzváni k vyzvednutí "Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí". Pro "Rozhodnutí o přijetí" se rodiče dostaví na tu mateřskou školu, kam je dítě přijato, a které dávají přednost. Zde si vyzvednou "Rozhodnutí o přijetí" a podepíší "Zpětvzetí žádosti o přijetí" z ostatních mateřských škol, kam žádost podávali.

V případě dotazu kontaktujte ředitelku Bc. Martinu Houdkovou na tel. 724 779 998 

 

5) Školka doma

Milé děti,

doufáme, že jste všechny zdravé a plné energie. Tušíme, že byste se už chtěly setkat se svými kamarády. 

Obzvlášť ve školce :-)  Ale to v současné době ještě není možné.

Myslíme na vás i na vaše rodiče. Možná někdy přemýšlíte, co budete společně dělat.

V sekci Dokumenty pod titulem Školka doma vám paní učitelky připravily návrhy různých aktivit

pro chvíle nudy :-)

Tak ať se vám daří!!!

 

4) Platby do "Klubu rodičů MŠ Adélky, z.s."

Platby Klubu rodičů - Výbor Klubu rodičů se shoduje na tom, aby byly platby nepřerušeny.

Sice v měsíci dubnu a dále po celou dobu uzavření mateřské školy neproběhnou divadelní představení,

ale finance z Klubu rodičů odchází také na jiné, vámi odsouhlasené aktivity (např. obnova herních prvků)

 

3) Úplata za předškolní vzdělávání v době vyhlášení nouzového stavu

Vážení rodiče,

můžete dočasně pozastavit platby školného a stravného (zrušit trvalé příkazy).

Výše úplaty za předškolní vzdělávání - školné - bude odpovídat rozsahu přerušení provozu MŠ.

Výpočet přeplatků či případných nedoplatků vám bude k dispozici ihned po otevření mateřské školy.

Informace vám podá vedoucí ŠJ paní Kuběnová.

K 30. 6. 2020 bude provedeno celkové vyúčtování.

 

2) Edukativně stimulační skupinky

Vážení rodiče dětí navštěvujících Edukativně - stimulační skupinky, 

jelikož se v současné době nemůžete se svými dětmi ve školce setkávat, paní učitelka Monika Pivodová pro vás připravila náhradní řešení.

Nakopírovala základní pracovní listy ze dvou následujících lekcí s průvodním dopisem pro děti a svoji
e-mailovou adresou.
Na této adrese můžete klást svoje otázky, paní učitelka vám bude nápomocna.
 
Jak si pracovní listy vyzvednout? Bezkontaktně na parapetu okna u vchodu do školky.
Prosím, před školkou se nezdržujte a nezdružujte :-)
pátek 27. 3. 2020                   v 9,00 hod. - 14,00 hod. 
pondělí 30. 3. 2020                v 9,00 hod. - 12,00 hod.
 
V sekci Dokumenty pod titulem Poškolka najdete pro děti další doplňující hry a úkoly.
Nehodí-li se vám ani jeden z termínů nebo nemáte z nákupu potravin :-) cestu kolem školky, nevadí. 
Můžete se telefonicky domluvit na jiném dnu ( 724 779 998 ) nebo pracovní listy na vás a děti počkají
ve školce :-)
 
Přejeme dobré a zdravé dny.
Martina Houdková a Monika Pivodová
 
 

1) Ošetřovné

Po telefonické domluvě s ředitelkou školy lze využít formulář na ošetřovné.

Sledujte naše webové stránky a informace na dveřích mateřské školy.

V sekci Domumenty čtěte Nařízení č. 5/2020 o přijetí krizového opatření.

Využijte komunikace po telefonu a e-mailem.

tel: 724 779 998 

      737 362 440 

      547 382 755 

Pro tuto událost využívejte pouze tento e-mail: ms.adelka@seznam.cz

Prosím respektujte čas 8, 00 - 16, 00 hod.

Děkuji za pochopení.